Villkor

Seniortelefoni ORG.NR: 559060-1570

SENIORTELEFON SVERIGE AB – ALLMÄNNA VILLKOR – PRIVAT

Giltiga för abonnemang tecknade fr.om 2016-04-08

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Seniortelefoni  Sverige AB  tillhandahåller en tjänst (”Tjänsten”) till konsument (”Kunden”).

 

1.2 Det avtal som träffats mellan Seniortelefoni  Sverige AB och Kunden (”Parterna”) om Tjänsten

(”Avtalet”) består av (i) särskilda villkor för Tjänsten som överenskommits mellan Seniortelefoni  Sverige AB och Kunden i samband med Avtalets ingående, vilka även framgår av skriftlig bekräftelse (”Bekräftelsebrev”) som skickas till Kunden efter Avtalets ingående (”Särskilda villkor”), (ii) villkor som reglerar vad som specifikt ska gälla för Tjänsten (”Tjänstespecifika villkor”) samt (iii) dessa allmänna villkor.

 

1.3 Vid motstridighet mellan ovanstående villkor gäller, om inte annat avtalats, i första hand Särskilda villkor, i andra hand Tjänstespecifika villkor samt i tredje hand dessa allmänna villkor.

 

1.4 Om Kunden ingått avtal inom ramen för en av Seniortelefoni  Sverige AB lanserad kampanj, eller om Parterna har träffat särskild överenskommelse har sådan kampanj eller överenskommelse företräde framför övriga avtalsvillkor.

 

1.5 En förutsättning för avtalsbundenhet är att Tjänsten kan levereras till den av Kunden uppgivna adressen. Om det efter Avtalets ingående, men innan Seniortelefoni  Sverige AB har börjat leverera Tjänsten, visar sig att Tjänsten inte är tillgänglig på den av Kunden uppgivna adressen, upphör Avtalet omedelbart att gälla.

 

2. Ångerrätt

2.1 Kunden har rätt att frånträda Avtalet om det har ingåtts på distans genom att meddela Seniortelefoni  Sverige AB detta inom 14 dagar från den dag Kunden mottog lagstadgad information om Avtalet och sin ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Kunden har alltid sju (7) arbetsdagar på sig att utnyttja sin ångerrätt från dagen för Avtalets ingående eller tidigast den dag då lagstadgad information enligt distans- och hemförsäljningslagen kommit Kunden tillhanda. Kundens ångerrätt upphör om Kund, efter att ångerfristen har börjat löpa, samtycker till att Tjänsten aktiveras eller, om Tjänsten redan är aktiverad och Kunden informerats om detta, börjar använda Tjänsten. Standardformulär för utövande av ångerrätt finns på http://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf  

Kunden är enligt lag skyldig att styrka att ångerrätten utövats inom ångerfristen. Kunden anses ha utövat sin ångerrätt den dag då Kund avsände eller lämnade meddelande därom till Seniortelefoni Sverige AB, St:Larsgatan 19, 58224 Linköping, 013-4619000 eller Kundtjanst@seniortelefoni.com.

 

3. Ändringar av avtalsvillkor

3.1 Seniortelefoni AB  förbehåller sig rätten att vidta ändringar i eller göra tillägg till Avtalet. Om villkor i Avtalet ändras, åligger det Seniortelefoni  Sverige AB att med minst en (1) månads varsel underrätta Kunden om detta. Endast om ändring enligt ovan är till nackdel för Kunden, har Kunden rätt att säga upp Avtalet. Sådan uppsägning skall komma Seniortelefoni  Sverige AB tillhanda senast tio (10) dagar före ändringen träder i kraft med verkan från och med denna dag. Om sådan uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren. Kundens uppsägning enligt denna punkt 3.1 får inte innebära att någon extra kostnad, avgift eller annan förpliktelse påförs Kunden.

 

3.2 Seniortelefoni  Sverige AB underrättelseskyldighet enligt punkt 3.1 gäller inte om ändringen är till uppenbar fördel för Kunden.

 

3.3 Om Parterna har avtalat om bindningstid för Tjänsten får en ändring enligt punkt  3.1 verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. Seniortelefoni  Sverige AB förbehåller sig dock rätten att ändra villkor med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakas av tvingande lagstiftning, ökade skatter och avgifter, myndighetsbeslut eller annan liknande omständighet utanför Seniortelefoni  Sverige AB kontroll, eller om ändringen är till uppenbar fördel för Kunden.

 

3.5 Muntliga överenskommelser utöver Avtalet skall, för att vara giltiga, bekräftas skriftligen av Seniortelefoni  Sverige AB.

 

4. Kunds åtaganden och ansvar

4.1 Kunden åtar sig att använda och erlägga ersättning för Tjänsten i enlighet med Avtalet.

 

4.2 Kunden är själv ansvarig för att denne har för Tjänsten nödvändiga anslutningar och annan för Tjänsten nödvändig utrustning. Till Tjänsten får endast anslutas sådan utrustning som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, föreskrift eller teknisk standard.

 

4.3 Kunden ansvarar för att utlämnade lösenord, koder, identiteter, eller liknande från Seniortelefoni  Sverige AB används och förvaras på ett betryggande sätt. Inget ansvar kan åläggas Seniortelefoni  Sverige AB om tredje man vidtagit åtgärder med användande av Kundens lösenord, kod, identitet eller liknande som påverkar Tjänsten.

 

4.4 Kunden ansvarar för det befintliga fastighetsnätet. I de fall fastighetsnät inte finns ansvarar Kunden för installation av sådant. Kunden ansvarar även för drift av och kostnader för fastighetsnät.

 

4.5 Kunden ansvarar för all användning av Tjänsten, vilket även innefattar andras nyttjande av Tjänsten. Bryter någon mot villkoren i Avtalet, och det kommer till Kundens kännedom, är Kunden skyldig att omedelbart vidta åtgärder om rättelse och informera Seniortelefoni  Sverige AB om överträdelsen.

 

4.6 För det fall Kunden bryter mot Avtalet, genom att Tjänsten används på ett olagligt, oseriöst eller undermåligt sätt eller Seniortelefoni  Sverige AB annars bedömer det sammanhang i vilket Kunden använder Tjänsten vara anstötligt, olagligt eller på annat sätt, enligt Seniortelefoni  Sverige AB uppfattning, olämpligt eller om det är förenat med risk för Seniortelefoni  Sverige AB eller tredje man att Kunden fortsätter att använda Tjänsten, har Seniortelefoni  Sverige AB rätt att med omedelbar verkan stänga av Kunden från vidare användning av Tjänsten.

 

4.7 Såvida inte annat anges särskilt i Avtalet, ska Kunden ersätta Seniortelefoni  Sverige AB den skada som Kunden, eller annan för vilken Kunden ansvarar, uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar Seniortelefoni  Sverige AB genom brott mot Avtalet.

 

4.8 Kunden är skyldig att skriftligen anmäla namn, adress- och nummerändring till Seniortelefoni  Sverige AB. Anmälan om ändring skall göras senast fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.

 

5. Senior Telefonis åtaganden och skadeståndsansvar

5.1 Seniortelefoni  Sverige AB ansvarar för leverans och tillhandahållande av Tjänsten.

 

5.2 Seniortelefoni  Sverige AB ansvarar endast för direkt skada som åsamkats Kunden genom Seniortelefoni  Sverige AB vårdslöshet. Seniortelefoni  Sverige AB ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Denna begränsning av Seniortelefoni  Sverige AB skadeståndsansvar gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

 

5.3 Eventuella anspråk på ersättning för fel i Tjänsten eller leveransförsening måste skriftligen eller muntligen framställas till Seniortelefoni  Sverige AB inom skälig tid efter den händelse som anspråket grundar sig på. Med skälig tid avses maximalt två (2) månader.

 

5.4 Vid avbrott eller fel i Tjänsten som ej är hänförliga till Kunden, har Kunden rätt till prisavdrag motsvarande avgifterna för den tid som Tjänsten inte har fungerat.

Tiden räknas från den dag Kunden reklamerat felet eller avbrottet till Seniortelefoni  Sverige AB.

 

5.5 Prisavdrag för fel i Tjänsten eller avbrott enligt 5.4 regleras som huvudregel genom avdrag på fakturan.

 

6. Reklamation

6.1 Invändning mot en faktura, begäran om prisavdrag, vite eller skadestånd skall, för att kunna göras gällande, framställas senast två (2) månader efter det att felet, förseningen eller skadan upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras skriftligen eller muntligen.

 

7. Avgifter

7.1 Avgifter för Tjänsten utgår vid tillsvidareavtal enligt Seniortelefoni  Sverige AB, vid var tid gällande prislista, om inte annat avtalats. Aktuella avgifter återfinns på Seniortelefoni  Sverige AB hemsida http://www.seniortelefoni.com och kan även erhållas via kundtjänst på telefonnummer 013-4619000. Avgifter kan bestå av rörliga- och/eller fasta avgifter, eventuella engångsavgifter, faktureringsavgifter samt öppningsavgifter. Fast månadsavgift debiteras Kunden löpande till dess Kunden sagt upp Tjänsten och eventuell uppsägningstid passerat.

 

7.2 Avgifter för respektive Tjänst utgör del av Särskilda villkor och är således en del av Avtalet.

 

7.3 För avgiftsändringar gäller vad som framgår av punkt 3 ovan.

 

7.4 Kan Kunden inte nyttja Tjänsten på grund av omständigheter som kan hänföras till denne eller annan omständighet utanför Seniortelefoni  Sverige AB kontroll, skall detta inte befria Kunden från skyldighet att erlägga för Avtalet gällande avgifter.

 

7.5 Om Kunden som tecknat avtal med bindningstid under bindningstiden säger upp Avtalet eller byter till annan operatör än Seniortelefoni  Sverige AB, skall Kunden omedelbart till Seniortelefoni  Sverige AB utge ersättning motsvarande fasta avgifter för resterande del av bindningstiden och i förekommande fall för resterande del av uppsägningstiden. Detsamma skall vid tillsvidareavtal gälla under uppsägningstiden.

 

7.6 Om Kundens pris för Tjänsten är kopplat till att Kunden också använder en eller flera andra tjänster hos Seniortelefoni  Sverige AB äger Seniortelefoni  Sverige AB rätt att förändra Kundens pris på Tjänsten om Kunden upphör att använda någon eller flera av dessa andra tjänster. Det justerade priset på Tjänsten skall då utgöra det pris som gällde hos Seniortelefoni  Sverige AB då Kunden slutade använda den eller de andra tjänsterna.

 

8. Betalning

8.1 Seniortelefoni  Sverige AB fakturerar Kunden månadsvis. Betalning skall vara Seniortelefoni  Sverige AB tillhanda inom den tid och till det konto som anges på respektive faktura. Om Kunden inte betalar inom denna tid får Seniortelefoni  Sverige AB i avvaktan på sådan betalning tills vidare stänga av Tjänsten. Dock får sådan avstängning endast ske efter det att Seniortelefoni  Sverige AB uppmanat Kunden att betala inom viss skälig tid, med upplysning om att tillhandahållandet annars kan komma att avbrytas, och Kunden ändå inte har betalat inom angiven tid. Kunden är skyldig att erlägga fasta avgifter under hela avtalstiden även om leveransen av Tjänsten avbrutits enligt ovan.

 

8.2 Seniortelefoni  Sverige AB äger rätt att vid försenad betalning debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

 

8.3 Om Kunden vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får tillhandahållandet av Tjänsten avbrytas omedelbart efter att Seniortelefoni  Sverige AB underrättat Kunden om avbrytandet. Under en tid av tio (10) dagar efter avbrytandet har Kunden rätt att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal. Seniortelefoni  Sverige AB äger därefter rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet samt slutfakturera Kunden. Avbrytande får ej ske om Kunden vidtagit rättelse.

 

8.4 Om Kunden anser att en faktura är felaktig skall Kunden meddela Seniortelefoni  Sverige AB detta inom skälig tid för att inte förlora sin rätt att invända mot fakturan.

 

 

9. Avhjälpande av fel, service och underhåll

 

 

 

 

 

 

Seniortelefoni Sverige AB – ALLMÄNNA VILLKOR- PRIVAT

 

Seniortelefoni SVERIGE AB – ALLMÄNNA VILLKOR – PRIVAT

Giltiga för abonnemang tecknade fr.om 2016-04-08

 

 

 

 

 

9.1 Om fel uppstår i Tjänsten, skall Kunden anmäla felet till Seniortelefoni  Sverige  AB så snart som möjligt. Seniortelefoni  Sverige AB skall åtgärda felet inom skälig tid från Kundens felanmälan. När skälig tid bestäms skall bland annat beaktas nödvändigheten för Seniortelefoni  Sverige AB att kontakta sina underleverantörer för felavhjälpning.

 

9.2 Seniortelefoni  Sverige AB utför anslutningsåtgärder och andra åtgärder under normal servicetid, om inte annat avtalats. Om det uppstår driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas dessa skyndsamt efter felanmälan. Seniortelefoni  Sverige AB ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del avbrottet/felet kan hänföras till Kunden, fastighetsnätet eller annat som står utanför Seniortelefoni  Sverige AB kontroll. Vid installations- och felsökningsåtgärder med mera, skall Kunden tillse att Seniortelefoni  Sverige AB vid behov äger tillträde till Kundens lokal. Seniortelefoni  Sverige AB förbehåller sig rätt att debitera Kunden avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa om fel kan hänföras till Kunden. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät med mera. Utan rätt till ersättning för Kunden, äger Seniortelefoni  Sverige AB rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten för reparation eller underhåll om det behövs för att tillförsäkra Kunden branschmässig kvalitet.

 

10. Immateriella rättigheter

10.1 Kunden får inte använda Seniortelefoni SverigeAB firma, varumärke eller annat kännetecken utan Seniortelefoni  Sverige AB skriftliga samtycke.

 

11. Force Majeure

11.1 Om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras eller försenas av omständighet som Part inte rimligen kunnat råda över eller förutse (”Befriande Omständighet”) skall Part skall vara befriad från skyldighet att fullgöra sådant åtagande eller ersätta skada. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Seniortelefoni  Sverige AB underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet. Såsom Befriande Omständighet kan bland annat anses extrema väderförhållanden, översvämning, blixtnedslag, arbetskonflikt, sabotage, olyckshändelse, eldsvåda, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, bestämmelse eller annan offentlig reglering, allmän knapphet på transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

 

12. Upphörande i förtid

12.1 Seniortelefoni  Sverige AB äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall att (i) Kunden gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och rättelse ej vidtagits inom tjugo (20) dagar från det att Seniortelefoni  Sverige AB informerat Kunden om avtalsbrottet samt upplyst Kunden om att Avtalet kan komma att sägas upp om inte rättelse vidtas.

 

12.2 Om Part inställt betalningar, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd har den andra Parten rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet.

 

13. Överlåtelse

13.1 Seniortelefoni  Sverige AB har rätt att, utan samtycke från Kund, pantsätta och/eller överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Avtalet med därtill hörande Tjänster får endast överlåtas av Kunden till annan efter skriftligt samtycke från Seniortelefoni  Sverige AB.

 

14. Kunduppgifter

14.1 Personuppgifter som lämnas i samband med Avtalet eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänsten (till exempel födelsedata, kreditupplysning och användning av Tjänsten) behandlas av Seniortelefoni  Sverige AB, och av företag som Seniortelefoni  Sverige AB samarbetar med för administration och fullgörelse av

 

 

ngångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Detta inkluderar bl.a. uppgifter om kontakter med Seniortelefoni  Sverige AB, såsom notering av frågor, klagomål etc. samt uppgifter om eventuella företrädare och om hur Avtalet fullgörs.

 

14.2 Personuppgifter kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Seniortelefoni  Sverige AB, och av företag som Seniortelefoni  Sverige AB samarbetar med, samt utgöra underlag för bland annat marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering.

 

14.3 Kunden äger rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till Seniortelefoni Sverige AB, S:T Larsgatan 19 58224 Linköping, erhålla information om vilka personuppgifter om denne som Seniortelefoni  Sverige AB behandlar. Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adress. Om Kunden lämnat osanna uppgifter, har Seniortelefoni  Sverige AB rätt att spärra Tjänsten för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls, eller, med omedelbar verkan, säga upp Avtalet.

 

15. Meddelanden

15.1 Kunden ska uppge den postadress och/eller e-postadress till vilken Kunden önskar att Seniortelefoni  Sverige AB ska sända meddelanden.

 

15.2 Meddelanden genom telefax och elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart.

 

15.3 Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren tredje vardagen efter avsändandet.

 

16. Avtalstid och avtals upphörande

16.1  Om inte särskild bindningstid har överenskommits gäller Avtalet tills vidare. Den inledande bindningstiden kan maximalt vara tjugofyra (24) månader. Efter utgången av avtalad bindningstid övergår Avtalet till att gälla tillsvidare.

 

16.2 Avtal med bindningstid omvandlas automatiskt till tillsvidareavtal efter bindningstidens utgång om inte Avtalet skriftligen sagts upp senast en (1) månad före utgången av avtalad bindningstid. Vid sådan övergång äger Seniortelefoni  Sverige AB rätt att fortsättningsvis debitera Kunden enligt vid tidpunkten för övergången gällande prislista avseende Tjänster utan bindningstid.

 

16.3 Vid tillsvidareavtal äger vardera Part skriftligen säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid.

 

16.4 Har Parterna överenskommit om bindningstid, får Parts uppsägning tidigast verkan vid utgången av bindningstiden.

 

17. Tvist

17.1 Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av Avtalet eller därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan Parterna. Om Parterna inte enas, ska tvisten prövas av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Allmänna reklamationsnämndens beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas.

 

 

 

 

Seniortelefoni Sverige AB – ALLMÄNNA VILLKOR- PRIVAT